Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Kwiecień 2012

Zielone pytanie w marcu brzmiało następująco: „Już od dawna nie myślimy o lesie jedynie w kategoriach miejsca produkcji drewna. Proszę wymienić inne funkcje lasu.”

Las to zbiór nie tylko drzew i roślin, ale także pozostałe organizmy żyjące w tym środowisku, przestrzeń, gleba, woda... Każdy las jest jak dobrze funkcjonujące społeczeństwo, wszystkie jego elementy z jednej strony działają niezależnie, z drugiej tworzą swoisty organizm. Sieć wzajemnych powiązań pomiędzy zespołami gatunków charakteryzuje stan względnej, dynamicznej równowagi. Obecnie wzrasta znaczenie wielostronnej roli lasu: przyrodniczej (miejsce życia zwierząt i roślin, zmniejszenie erozji gleb, produkcja substancji leczniczych), klimatycznej (produkcja tlenu, stabilizacja lotnych piasków, regulacja temperatury i wilgotności), hydrologicznej (magazynowanie wód opadowych, regulacja składu chemicznego gleby i powietrza), socjalnej (miejsce wypoczynku i rekreacji człowieka, ochrona przed wiatrem i hałasem), estetycznej (inspiracja twórczości artystycznej, kształtowanie krajobrazu, zaspokojenie potrzeby piękna), naukowo-badawczej (obserwacja życia w unikatowych, pierwotnych ekosystemach). Lasy stanowią ważne elementy dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wyżej wymienione funkcje to tylko część materialnych i niematerialnych wartości użytkowych, usług i korzyści dostarczanych przez las. Należy zatem pamiętać o racjonalnym korzystaniu z jego zasobów, aby to środowisko było zdrowe dbać i chronić wszystkie jego elementy.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali Cecylia Sitko z Gdyni, Jerzy Badziąg z Chojnic, Wiesława Chmurkowska z Pogórza. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Proszę podać po trzy przykłady rodzimych gatunków motyli dziennych i nocnych”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 kwietnia 2012 r.  na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl