Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Sierpień 2012

Zielone pytanie w lipcu brzmiało następująco: „Proszę wymienić 5 rezerwatów przyrody znajdujących się w gminie Gdańsk”

Rezerwaty przyrody zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie gminy Gdańsk istnieje pięć rezerwatów przyrody: Wąwóz Huzarów – ochronie podlegają rzadko spotykane zbiorowiska roślinne, Ptasi Raj – chroniący ptaki wodne i błotne oraz ich lęgowiska, Mewia Łacha – chroniący miejsca lęgowe ptaków, charakterystyczną roślinność oraz krajobraz stożka ujściowego Wisły wraz z całą dynamiką naturalnych procesów rzeki, Źródliska w Dolinie Ewy – ochronie podlegają naturalne zbiorowiska roślinne, Dolina Strzyży – powołany w celu ochrony zbiorowisk łęgowych i grądowych w dolinie potoku Strzyża oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich. Każdy obszar chroniony w zależności od celów i funkcji, jakie spełnia posiada zbiór reguł dotyczących zachowań turystów. Bardzo ważne jest, aby organizując wyprawę przyrodniczą należy nie tylko poznać te zasady, trzeba też korzystając z dostępnych źródeł, bardzo dobrze teoretycznie przygotować się pod wieloma aspektami: przyrodniczym, kulturowym, organizacyjnym i in.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Stanisława-Ewa Gładka z Gdańska, Justyna Zwierzyńska z Kłodzka, Edmund Spierewka z Czernic Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Do jakich gatunków mięczaków należą muszle, które znajdujemy na polskich plażach?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 sierpnia 2012 r. 
na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl