Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Styczeń 2014

Zielone pytanie w grudniu brzmiało następująco: Po co przyrodzie korytarze ekologiczne?

Korytarze ekologiczne to struktury krajobrazowe różnego typu (lądowe i wodne), o różnych kształtach i wielkości, tworzone lub odtwarzane w celu utrzymania łączności ekologicznej, umożliwiając utrzymanie migracji (lokalnej, sezonowej), oraz wymianę genetyczną wśród gatunków między obszarami węzłowymi. Umożliwiają przemieszczanie się różnorodnych gatunków, zarówno roślin jak i zwierząt, między odizolowanymi siedliskami oraz swobodną wymianę genów między populacjami. Ponadto korytarze zapewniają możliwość formowania się lokalnej szaty roślinnej. Stanowią również przestrzeń transmisji energii i materii w środowisku oraz element ochrony przeciwerozyjnej i przeciwpowodziowej. Funkcję korytarza ekologicznego mogą pełnić różne struktury w krajobrazie. Głównie są to pasy naturalnej lub półnaturalnej roślinności pośród silnie przekształconego przez człowieka środowiska. Funkcję korytarzy ekologicznych spełniają doliny rzek, które jako naturalne liniowe struktury przyrodnicze łączą ze sobą różne środowiska. Poza efektem migracji roślin wzdłuż dolin rzek, są także miejscem lęgu czy postoju lub zimowania ponad 100 gatunków ptaków czyli 40 % wszystkich gatunków gniazdujących w Polsce. Rzeki, jako korytarze ekologiczne pełnią podstawową funkcję w utrzymaniu bioróżnorodności. Ich istnienie zapobiega szybkiemu wymieraniu wielu gatunków flory i fauny. Sprzyjają także ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu wód. Wspomaga też oczyszczanie wód w czasie okresowych wylewów na teren doliny, jak i zmniejsza erozję gleb doliny, a w ten sposób zapobiega ich osadzaniu w rzekach. Oprócz dolin rzecznych dobrymi korytarzami ekologicznymi są fragmenty lasów, które łączą większe kompleksy leśne. Na mniejszą skalę korytarzami są pasy żywopłotów, pasy zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, łąki i pastwiska.


Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Joanna Lezner (Szemud), Karolina Kos (Niepoczołowice) oraz Karolina Stanisławska także z Niepoczołowic. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: Jakie gatunki sów można spotkać na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 stycznia 2014 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: stazysta.ciee@pomorskieparki.pl