przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Rzeka w CENTRUM uwagi

 
Prowadzący: Kamila Kubic
Odbiorcy: klasy IV-VIII szkół podstawowych, klasy gimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1 godziny
Miejsce: siedziba CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie
Zajęcia obejmują:

- prezentację multimedialną wprowadzającą do zagadnienia
- wzbogacenie pojęć związanych z tematem rzeki: meandrowanie, ujście, dopływ, łachy itp.
- bioróżnorodność związaną z rzeką: omówienie wybranych gatunków ptaków, drzew, ryb
- rzeka naturalna i rzeka uregulowana

A do tego praktyczne ćwiczenia z:
- wykorzystaniem makiety rzeki i terenów zalewowych
- „tablicy” przebiegu Wisły
- mini instalacji pokazujących meandrującą rzekę
- tereny zalewowe i problemy powodzi

Cele i efekty dydaktyczne:
Cel ogólny: Przekazanie ogólnej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu rzeki.
Cele szczegółowe: Uczeń:
- potrafi wymienić kilka większych miast przez które przepływa Wisła
- potrafi określić gdzie jest ujście rzeki a gdzie jej źródło
- potrafi posługiwać się aparatem pojęciowym dotyczącym rzek jak: starorzecze, dopływ, ujście, meandry, terasy zalewowe
- potrafi wymienić podstawowe gatunki drzew, ptaków oraz ryb związanych z rzekami


Copyright © Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk