RODO

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie: identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 RODO informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro [AT] pomorskieparki [DOT] pl , tel. 59 8429829.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod [AT] pomorskieparki [DOT] pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją zadania w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. organizacji i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych, konkursów, zajęć, pikników edukacyjnych oraz udostępnianie publikacji i materiałów naukowych, aby kształtować właściwe postawy człowieka wobec przyrody tj. realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ;
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym.
 11. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł Pani/Pan zgodę, ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub złożonego osobiście. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.