MONITORING

Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia.  Obejmuje on teren wokół budynku. Administratorem danych jest PZPK W Słupsku. Nagrania są przechowywane przez 14 dni. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej:

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro [AT] pomorskieparki [DOT] pl  , tel. 59 8429829

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod [AT] pomorskieparki [DOT] pl  .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia administratora oraz ochrona przyrody na terenie Parków Krajobrazowych.

Podstawa przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Policja). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria [AT] uodo [DOT] gov.pl).